കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി

കേരളത്തിലെ തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകിയാണ് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി (ജനനം: 1948). പ്രശസ്ത കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർ കലാമണ്ഡലത്തിൽ  ചേർന്നു. കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുത്തുസ്വാമി പിള്ള, ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ എന്നിവരുടെ കീഴിൽ ഭരത നാട്യത്തിലും വെമ്പതി ചിന്ന സത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള കുച്ചിപുടിയിലും വിപുലമായ പരിശീലനം ഏറ്റെടുത്തു. ശേഷം, മോഹിനിയാട്ടം പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു.  47 വർഷമായി അവർ ഈ രംഗത്തുണ്ട്.

 


 ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ

മോഹിനിയാട്ടത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് 2011 ൽ അവർക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു.  സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ്,  നൃത്യ നാട്യ പുരസ്കര എന്നിവയും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


അഭിനയത്തിനും  കലാരൂപത്തോടുള്ള പാരമ്പര്യവാദപരമായ സമീപനത്തിനും ക്ഷേമാവതി അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ ഗവേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം കലാരൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അവ്യക്തമാക്കികൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തെറ്റാണു എന്നവർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു . അവളുടെ നൃത്ത വിദ്യാലയം മുമ്പ് ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്,  സ്വീഡൻ, ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഭകളെ ആകർഷിച്ചു.
നൂതനമായ നൃത്തസംവിധാനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുശ്ശേരി  സുഗതകുമാരി, "കുചേലവൃത്തം ", ചിന്താവിഷ്ടയായ  സീത, ലീല മുതലായ ക്ലാസിക്കുകൾ, ഗസലുകൾ എന്നിവയടക്കം നൂറോളം കവിതകൾക്ക് അവർ വിഷ്വൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകി. അവരുടെ കീഴിൽ ധാരാളം ശിഷ്യകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് .