ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ് കമ്മീഷൻ

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ് കമ്മീഷൻ

                ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 1956 ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മിഷൻ അഥവാ യു ജി. സി. ഇത് ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്. സ്വന്തമായ ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ധനവിനിയോഗ അധികാരവും ഇതിനുണ്ട്. ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും പത്ത് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഭരണസമിതി. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്  ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി 5 കൊല്ലവും വൈസ് ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി 3 വർഷവും ആണ്.

                  ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1944 ലെ സർജൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1945 ൽ അലിഗഡ്, ഡൽഹി, ബനാറസ്, എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൂന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1947ൽ അന്നത്തെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകളുമായും ഇടപെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. 1948ൽ ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും, രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യവും അഭികാമ്യവുമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വിപുലീകരണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ പൊതു മാതൃകയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റി പുനർ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒരു മുഴുവൻ സമയ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് നിയമിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്തു.

             പൊതു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾക്കും മറ്റ് സർവ്വകലാശാലകൾക്കും ഉന്നത പഠന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും സർവകലാശാല ഗ്രാൻ്റ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് 1952ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. തൽഫലമായി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ (യുജിസി) 1953 ഡിസംബർ 28ന്  അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രകൃതിവിഭവ, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1956 നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലിമെൻ്റ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതോടെയാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഏകോപനം, നിർണ്ണയം, പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറി. രാജ്യത്തുടനീളം ഫലപ്രദമായ മേഖല തിരിച്ചുള്ള കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ഭോപ്പാൽ, ഗുവാഹത്തി, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആറ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് യുജിസി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികേന്ദ്രീകരിച്ചു. യു‌ജി‌സിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ മാർ‌ഗിലാണ്. രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണ സംവിധാനമാണ് യു.ജി.സി. ഗ്രാൻ്റ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം സർവകലാശാലകളുടെ മേൽനോട്ടവും യു.ജി.സി. നിർവഹിക്കുന്നു.

വെബ് വിലാസം: https://www.ugc.ac.in/

ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ

           മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയം ഭരണാധികാര സ്ഥാപനമാണ് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സർവേ നടത്താനും, ഏകോപിതവും സംയോജിതവുമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1945 നവംബറിൽ ദേശീയതല സുപ്രധാന ഉപദേശക സമിതിയായി ഓൾ ഇന്ത്യ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എ ഐ സി ടി ഇ) നിലവിൽ വന്നു. രാജ്യത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ആസൂത്രണം, സംഘാടനം എന്നിവക്കുള്ള നിയപരമായ അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്. അക്രഡിഷനിലൂടെ ഗുണ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആവശ്യമായ മേഖലകളിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകുക എന്നിവ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ശരിയായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കൗൺസിലാണ്‌. 1944 ലെ സർജൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1945 നവംബറിൽ ആദ്യം ഒരു ഉപദേശകസമിതിയായി സ്ഥാപിതമാകുകയും, പിന്നീട് പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയ 1987 ലെ ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ  ടെക്നിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിലൂടെ ഇതിനു നിയമപരമായ നിയന്ത്രക പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമിതിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അഥവാ ചട്ടങ്ങൾ (ചാർട്ടർ) അനുസരിച്ച് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ആധികാരികമായി അംഗീകാരം (അക്രഡിറ്റേഷൻ) നൽകാനുള്ള അധികാരവും എ.ഐ.സി.ടി.സി യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

വെബ് വിലാസം: https://www.aicte-india.org/

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ

            1995 ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്റ്റ് (1993 ലെ 73-ാം നമ്പർ) അനുസരിച്ച് നിലവിൽ വന്ന  ഒരു നിയമാനുസൃത ബോഡിയാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ  ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. 1973 മുതൽ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉപദേശക സമിതിയായിരുന്നു നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗിലെ അധ്യാപക-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് (NCERT). അക്കാദമിക് മേഖലകളിൽ അഭിനന്ദനാർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, അത്യാവശ്യ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും നിലവാരമില്ലാത്ത അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാനും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1986 ലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനും (എൻ‌പി‌ഇ) പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷനും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയായി, നിയമാനുസൃത പദവിയും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദേശീയ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വിഭാവനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ആസൂത്രിതവും ഏകോപിതവുമായ വികസനം കൈവരിക്കുക, അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എൻ‌സി‌ടി‌ഇയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എൻ‌സി‌ടി‌ഇക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് വളരെ വിശാലമാണ്. കൂടാതെ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ പ്രീ-പ്രൈമറി, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണവും പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടെ, അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, പാർട്ട് ടൈം വിദ്യാഭ്യാസം, മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അധ്യാപക പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ എൻ.സി.ടി.ഇ യുടെ  നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

വെബ് വിലാസം: https://ncte.gov.in/

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോ)

                   മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസവും ഓപ്പൺ സർവ്വകലാശാലാരീതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാന ചുമതല. 1985ലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റിൻ്റെ ഖണ്ഡിക 16 അനുസരിച്ചാണ് ഈ കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലറാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2013 ജൂണിൽ ഈ സമിതി അസാധുവാക്കപ്പെടുകയും, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ ബ്യൂറോ ( Distance Education Bureau) എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സമിതി യൂണിവഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിൽ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. അസാധുവാക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലിൻ്റെ സകല ചുമതലകളും പുതിയ ബ്യൂറോ ഏറ്റെടുത്തു. മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് 29.12.2012 തീയതിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് യുജിസി. എന്നിരുന്നാലും, യു‌ജി‌സിയുടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ‌ അറിയിക്കുന്നതുവരെ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ‌ക്കായി സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ക്ക് അനുമതി നൽ‌കുന്നതിനായി ഒ‌.ഡി‌.എൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ ഡി‌.ഇ.സിയുടെ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ നടപ്പാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

വെബ് വിലാസം: https://ugc.ac.in/deb/

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച് 

                ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച്. മുമ്പ് ഇംപീരിയൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1929 ജൂലൈ 16 ന് 1860 ലെ  സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്റ്റ്  പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റിയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1958 ൽ ഐ‌എ‌ആർ‌ഐക്ക് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവിയും ലഭിച്ചു. ഐസി‌എ‌ആറിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ്. ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ഫിഷറീസ്, അനിമൽ സയൻസസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ ഗവേഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നയിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പരമോന്നത സ്ഥാപനമാണ് കൗൺസിൽ.

                  101 ഐ‌സി‌ആർ‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും 71 കാർ‌ഷിക സർവകലാശാലകളുമായി രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ കാർ‌ഷിക സമ്പ്രദായമാണിത്. ഹരിത വിപ്ലവത്തിലും തുടർന്നുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ വികസനത്തിലും ഗവേഷണ-സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ ഐ‌സി‌ആർ‌ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. 1951 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കണക്കു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽ‌പാദനം 5.4 മടങ്ങ്‌, ഹോർട്ടികൾ‌ച്ചറൽ‌ വിളകൾ‌ 10.1 മടങ്ങ്‌, മത്സ്യം 15.2 മടങ്ങ്‌,  പാൽ 9.7 മടങ്ങും മുട്ട 48.1 മടങ്ങും വർധിച്ചതായി കാണാം.  ദേശീയ ഭക്ഷ്യ-പോഷക സുരക്ഷയിൽ പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികസന മേഖലകളിൽ കൗൺസിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു,

വെബ് വിലാസം: https://icar.org.in/

നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിഷൻ

                ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 10 (യു) പ്രകാരം 1994 ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് നാഷണൽ  ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ (എൻ‌ബി‌എ). എ ഐ സി ടി ഇ ഡിപ്ലോമ തലം മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫാർമസി, വാസ്തുവിദ്യ, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ അംഗീകരിച്ച പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഗുണപരമായ കഴിവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗുണനിലവാരവും പ്രസക്തിയും ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെൻ്റ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി,ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ്, കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ചുമതല. 2010 ജനുവരി 7 മുതൽ എൻ‌ബി‌എ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി നിലവിൽ വന്നു. ഭരണപരമായും സാമ്പത്തികമായും എ.ഐ.സി.ടി.ഇയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനായി മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും എൻ‌ബി‌എയുടെ നിയമങ്ങളും 2013 ഏപ്രിലിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തു. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ‌.ബി‌.എ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നു. സ്ഥാപന ദൗത്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും, ഓർഗനൈസേഷനും ഭരണവും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങൾ, അധ്യാപനത്തിൻ്റെയും പഠനത്തിൻ്റെയും ഗുണനിലവാരം, പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപ്പനയും അവലോകനവും, പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾ (ലൈബ്രറി, ലബോറട്ടറി, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവ) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം നിലവിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ‌ബി‌എ ഒരു പുതിയ പ്രക്രിയകളും പാരാമീറ്ററുകളും അക്രഡിറ്റേഷനായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. അത് മികച്ച അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാണ്.

വെബ് വിലാസം: https://www.nbaind.org/

ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

                    ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷകസമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപരമായ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാർ കൗൺസിൽ (ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ.) ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയ അഭിഭാഷ നിയമത്തിൻ്റെ (The advocates Act 1961) ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാർ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത്. അഭിഭാഷകവൃത്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുക, അഭിഭാഷകരുടെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും മറ്റും പരിഗണിക്കുക, ശിക്ഷണനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ബാർകൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാന അധികാരങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിഭാഷകരായി വാർത്തെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന നിയമബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കോളേജുകൾക്കും വേണ്ട നിലവാരവും മാനദണ്ഡവും നിശ്ചയിക്കുക, അവയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക തുടങ്ങിയവയും ബാർകൗൺസിലിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെടുന്നു. അഭിഭാഷകരായി ചേരുന്നതിന് നിയമത്തിൽ ബിരുദം നൽകുന്ന സർവകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വെബ് വിലാസം: http://www.barcouncilofindia.org/

മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

                ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്റ്റ് 1933-ൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതകളുടെ ഏകീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും മെഡിക്കൽ യോഗ്യതകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനം. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. അതിവേഗ വികസനവും രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. തൽഫലമായി, 1956 ൽ പഴയ നിയമം റദ്ദാക്കുകയും പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. 1964, 1993, 2001 വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ചു. വൈദ്യ ബിരുദങ്ങൾക്കും , ബിരുദാനന്തര പഠനങ്ങൾക്കും (കോഴ്സുകൾക്ക്) അംഗീകാരം നൽകുക, വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക, അവ കാലികമായി പുതുക്കുക, ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രാക്ടീസിനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുക, പ്രാക്ടീസ് നിയമങ്ങൾ/മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്തു പരിപാലിക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന ചുമതലകൾ.

വെബ് വിലാസം: https://www.mciindia.org/

ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

                   ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ 1948 ലെ ഫാർമസി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയായ പിസിഐയാണ് ബിരുദതലം വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാർമസി വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഫാർമസി തൊഴിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമം, അതേസമയം, ഫാർമസിയുടെ തൊഴിൽ, പരിശീലനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഫാർമസി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്തിനും ഒരു നിയമപരമായ സംവിധാനം എന്ന നിലയിലാണ് ഫാർമസി ആക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏകതാനമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, ഫാർമസിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് പിസിഐയുടെ അനുമതി തേടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള പഠന കോഴ്സിന് അംഗീകാരം നൽകുക, ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ കേന്ദ്ര രജിസ്റ്റർ നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് മറ്റു ചുമതലകൾ.

വെബ് വിലാസം: http://www.pci.nic.in/

ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിൽ

                    ഇന്ത്യയിലെ നഴ്‌സുമാർക്കും നഴ്‌സ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഒരു ദേശീയ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിൽ. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ 1947 ലെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 (1) പ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ നഴ്സിംഗ് യോഗ്യതകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം നൽകുക, ഒരു പരിശീലന സ്ഥാപനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തെ പരിശോധിക്കുക, അംഗീകാരം നൽകുക എന്നിവ  കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകളാണ്. 1947 മുതൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നിയമം ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സുമാരുടെ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനു കാരണമായി. പ്രത്യേകിച്ചും, സ്വകാര്യമേഖലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കു ഈ നിയമം തൊഴിൽ  സുരക്ഷ നൽകി . ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന ഭേദഗതി 2006 ലാണ്. നിയമ പാലനത്തിലൂടെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആകർഷകത്വം നൽകുക എന്നതാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.

വെബ് വിലാസം: http://www.indiannursingcouncil.org/

ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഒഫ് ഇന്ത്യ

                  ഇന്ത്യയിലെ ദന്തവൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ദന്തവൈദ്യ രംഗവും ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പരമോന്നത സമിതിയാണ് ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഒഫ് ഇന്ത്യ (Dental Council of India), ഇന്ത്യയിൽ ഡെൻ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കോളേജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിനും ഡെൻ്റൽ ഡിഗ്രി ഉടമകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡെൻ്റൽ പ്രാക്ടീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ  ദന്തവൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകീകരിക്കുക. ദന്തവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതി നിശ്ചയിക്കുക, ഡെൻ്റിസ്റ്റുകളുടെ പരിശീലനപദ്ധതി രൂപം നൽകുക, ദന്ത സഹായികളുടെ പ്രവർത്തനം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക വിവിധ പരീക്ഷകളും ബിരുദങ്ങളും തുടർവിദ്യാഭ്യാസവും ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ - ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. 1949 ഏപ്രിൽ 12 ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് ( Dentists Act - 1948) പ്രകാരമാണ് ഇത് ഒരു നിയമപരമായ സംവിധാനമായി മാറുന്നത്. കൗൺസിലിന് പ്രധാനമായും ധനസഹായം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ്, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം (ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻ്റുകളാണ്. കൗൺസിലിൻ്റെ മറ്റ് വരുമാന മാർഗ്ഗം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീസുകളുടെ നാലിലൊന്നു വിഹിതമാണ്.

വെബ് വിലാസം: http://www.dciindia.gov.in/

സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി

                 ഭാരത സർക്കാറിൻ്റെ ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ഉപവിഭാഗമായ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉന്നതാധികാര സ്ഥാപനമാണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി -(Central Council of Homoeopathy). 1973-ൽ ആണ് ഭാരത സർക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷനു കീഴിലുള്ള തൊഴിൽ ഉപദേശകസമിതികളിൽ ഒന്നായി ഇതിന് രൂപംനൽകിയത്.

                  സി.സി.എച്ച്. ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹോമിയോപ്പതി വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഹോമിയോപ്പതി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഉപദേശകസമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടണം.1973 ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഹോമിയോപ്പതി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് എന്ന നിയമപ്രകാരമാണ്‌ ഈ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും പാഠ്യപദ്ധതിയും മറ്റു നിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ്.

സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ

                    ഇന്ത്യൻ പാർലിമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ 1970 ലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് പ്രകാരം നിയമ പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ. 1971ൽ സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആയുർവേദം, സിദ്ധ, യുനാനി ടിബ് എന്നിവയുടെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര തലങ്ങളിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയും സിലബിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കേന്ദ്ര കൗൺസിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 16.12.2011 ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന നമ്പർ 2345 പ്രകാരം സോവ റിഗ്പ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ 2012 മുതൽ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ കോളേജുകളുടെ എല്ലാ കോളേജുകളും രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളേജുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങളും സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കരിക്കുലവും സിലബസും പിന്തുടരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ കേന്ദ്ര രജിസ്റ്റർ നിലനിർത്തുന്നതിനും കാലാകാലങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ആക്ടിലെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ മുതൽ ഇന്ത്യൻ വരെയുള്ള മെഡിക്കൽ യോഗ്യതകൾ തിരിച്ചറിയൽ (ഉൾപ്പെടുത്തൽ / പിൻവലിക്കൽ) സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ശുപാർശ ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീഷണർമാർ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ പെരുമാറ്റ രീതി, മര്യാദകൾ, ധാർമ്മികത എന്നിവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക, പുതിയ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പുതിയവ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ കൗൺസിലിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ ഉൾപെടുന്നു.

വെബ് വിലാസം: https://www.ccimindia.org/

നാഷണൽ അസ്സസ്‌മെൻ്റ്  ആൻഡ് അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC)

                   ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും മറ്റ് അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പഠന മികവും നിലവാരവും സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും ഗ്രേഡ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ അസ്സസ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ  (NAAC). വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകളും ഫലങ്ങളും, പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കവറേജ്, അധ്യാപന-പഠന പ്രക്രിയകൾ, ഫാക്കൽറ്റി, ഗവേഷണം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പഠന വിഭവങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഭരണം, സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം വിദ്യാർത്ഥി സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി എൻ‌എ‌എസി സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (1986) ൻ്റെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് 1994-ലാണ് NAAC സ്ഥാപിതമായത്. ഭാരതത്തിലെ കലാശാലകളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുകയും അതുവഴി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഈ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യമായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ആസ്ഥാനം.

വെബ് വിലാസം: http://www.naac.gov.in/

നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി

                    ഭാരതത്തിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ജെ.എൻ.വി എന്ന ചുരുക്ക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ. ഇവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അധികാര കേന്ദ്രമാണ് ജവഹർ വിദ്യാലയ സമിതി. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് എൻ.വി.എസ്. സർക്കാരിൻ്റെ നയമനുസരിച്ച് ഓരോ ജില്ലയിലും മിനിമം ഒരു ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കണം. ക്ലാസ് മുറികൾ, ഡോർമിറ്ററികൾ, സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഡൈനിംഗ് ഹാൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കാമ്പസ്. കളിസ്ഥലങ്ങൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, ലൈബ്രറി, ലാബുകൾ തുടങ്ങിയവയും ക്യാമ്പസിലുണ്ടാവും. മതിയായ താൽക്കാലിക താമസസൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം 30 ഏക്കറോളം അനുയോജ്യമായ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച്ആർഡി മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി വഴിയാണ് സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സമിതിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കൂടാതെ സമിതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരവുമുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ട് ഉപസമിതികൾ, അതായത് ധനകാര്യ സമിതി, അക്കാദമിക് ഉപദേശക സമിതി എന്നിവ സഹായിക്കുന്നു.

വെബ് വിലാസം: https://navodaya.gov.in/

കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയ സംഘാതാൻ

                CBSE സിലബസ് പിൻതുടരുന്ന രാജ്യത്തെ 1067 കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ (CENTRAL SCHOOL) പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനവും മേൽനോട്ടവും വഹിക്കുന്ന ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കെ.വി.എസ്. 1963 നവംബറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഘടന അധ്യപക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ നടത്തുന്നത് ഈ സ്ഥാപനമാണ്. ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് ആസ്ഥാനമന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വെബ് വിലാസം: https://www.kvsangathan.nic.in/

സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ

                   ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സിബിഎസ്ഇ. പൊതു-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കായുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡാണിത്, എൻ‌സി‌ഇആർ‌ടി പാഠ്യപദ്ധതി മാത്രം പിന്തുടരാനാണു സിബിഎസ്ഇ അനുബന്ധ സ്കൂളുകളോട് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 20,299 സ്കൂളുകളും, 28 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി 220 സ്കൂളുകളും സിബിഎസ്ഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എന്നിവയുടെ അവസാനത്തിൽ വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുക, പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, പുതുക്കുക,  എന്നിവയാണ് CBSE  യുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് 1921 ൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഹൈസ്കൂൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ ബോർഡ് ആയിരുന്നു. ഇത് രജപുത്ര അധികാരപരിധിയിലായിരുന്നു.1929 ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ "ബോർഡ് ഓഫ് ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, രജപുത്താന" എന്ന പേരിൽ ഒരു സംയുക്ത ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ഇതിൽ അജ്മീർ, മെർവാര, മധ്യ ഇന്ത്യ, ഗ്വാളിയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് അജ്മീർ, ഭോപ്പാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി. 1962 ലാണ്  ഇത് "സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ" ആയി മാറിയത്.

വെബ് വിലാസം: http://www.cbse.nic.in

കൗൺസിൽ ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് (CISCE)

                        ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ബോർഡ് അഥവാ ഐസിഎസ്ഇ ബോർഡ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണ ഏജൻസിയാണ് സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ. ഇന്ത്യൻ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പത്താം ക്ലാസ്സിനും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനുമുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷകളും നടത്തുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് (CISCE). 1958 ലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും 2,100 സ്കൂളുകൾ CISCE യുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവ അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിനും ഒരു ബോർഡ് ആവശ്യമാണെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത്. ഓരോ വിഷയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനത്തിന് ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള വികസനമാണ് ബോർഡ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

വെബ് വിലാസം: https://www.cisce.org/

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

                    ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ തൊഴിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 1949 ൽ  ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐസി‌എ‌ഐ) . ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് ഐസി‌എ‌ഐ. പൊതു താൽ‌പ്പര്യത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ശക്തമായ സേവനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ബോഡിയാണിത്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ആക്റ്റ്-1949, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് റെഗുലേഷൻസ്-1988 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി ഒരു കൗൺസിലാണ് ഐസി‌എ‌ഐയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 40 അംഗങ്ങളുള്ള കൗൺസിലിൽ 32 അംഗങ്ങളെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ബാക്കി 8 പേരെ കം‌പ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ്, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം, ധനമന്ത്രാലയം, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സാങ്കേതിക, ധാർമ്മിക മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും കർശനമായ പരീക്ഷയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിലും ഒരു പ്രധാന അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡിയായി ഐസി‌എ‌ഐ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്‌സിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും പരീക്ഷ നടത്തിപ്പും, ഓഡിറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ രീതിയും മറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയാണ്.

വെബ് വിലാസം: https://www.icai.org/

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

                        ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടെ തൊഴിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏക അംഗീകൃത പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐസി‌എസ്ഐ). കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ആക്റ്റ്-1980 ലെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ആക്ടിന് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്രധാന ദേശീയ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണിത്. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ് ഐസിഎസ്ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടെ (സി‌എസ്) കോഴ്‌സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും സി‌എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച നിലവാരമുള്ള നിലവാരവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്നു. നിലവിൽ 50,000 ത്തിലധികം അംഗങ്ങളും 4,00,000 വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഐസി‌എസ്ഐയുടെ പട്ടികയിൽ നിലവിലുള്ളത്. ഐസി‌എസ്ഐയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. കൂടാതെ നാല് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ ന്യൂഡൽഹി, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, എന്നിവിടെങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

വെബ് വിലാസം: https://www.icsi.edu/

കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻടസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (CSIR)

                 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയായി ഉയർന്നുവന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സി.എസ്.ഐ.ആർ. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ 1942 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലുള്ള അധ്യാപക യോഗ്യത പരീക്ഷയായ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതും റേഡിയോ, ബഹിരാകാശ ഭൗതികശാസ്ത്രം, സമുദ്രശാസ്ത്രം, ജിയോ ഫിസിക്‌സ്, രാസവസ്തുക്കൾ, മരുന്നുകൾ, ജീനോമിക്‌സ്, ബയോടെക്‌നോളജി, നാനോ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങി ഖനനം, എയറോനോട്ടിക്‌സ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി, പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഊർജ്ജം, കൃഷി, കാർഷികേതര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സാങ്കേതിക ഇടപെടൽ നൽകുന്നു. സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടെക്നോളജി ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ രാജ്യത്തിനായി ആഗോള ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പേറ്റൻ്റുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 200 ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻ്റുകളും 250 വിദേശ പേറ്റൻ്റുകളും സി‌എസ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ പേറ്റൻ്റുകളിൽ ഏകദേശം 13.86% ലൈസൻസുള്ളവയാണ്. ഇത് ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൊതു ധനസഹായമുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമപ്രായക്കാരിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പേറ്റൻ്റുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലും സി‌എസ്‌ഐആർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, https://www.csir.res.in/

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ ടീച്ചേർസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച്

                  ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ 1964 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് (എൻ‌ഐ‌ടി‌ടി‌ആർ). ചെന്നൈയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലയിലെ ഗവേഷണത്തെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ, വൊക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായം, സേവന മേഖല, സമൂഹം എന്നിവയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി കൺസൾട്ടൻ്റ് എജൻസിയായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. MHRDയുടെ SWAYAM പദ്ധതിയുടെ ഏകോപന എജൻസിയായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരുടെ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾകളുടെ ഏകോപനവും ഐ.ഐ.ടി കളുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുടെ ഏകോപന നിർവഹണവും നടത്തുന്നുണ്ട്.

വെബ് വിലാസം: https://www.nitttrc.ac.in/

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (NCERT)

                      സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗുണപരമായ പുരോഗതിക്കായി നയങ്ങളും പരിപാടികളും സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും 1961 ൽ ​​ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻ‌സി‌ആർ‌ടി). സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ഗവേഷണം ഏറ്റെടുക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഏകോപിപ്പിക്കുക, മാതൃകാ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ, വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, ജേണലുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ കിറ്റുകൾ, മൾട്ടിമീഡിയ ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയലുകൾ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കുകയും അധ്യാപകരുടെ പ്രീ-സർവീസ്, ഇൻ-സർവീസ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പ്രയോഗങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിക്കുക, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കുമായി ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഹബ്ബായി പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാർവത്രികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഗവേഷണം, വികസനം, പരിശീലനം, വിപുലീകരണം, പ്രസിദ്ധീകരണം, പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഉഭയകക്ഷി സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏജൻസിയാണ് എൻ‌സി‌ആർ‌ടി. എൻ‌സി‌ആർ‌ടി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വിദേശ പ്രതിനിധികളെ സന്ദർശിക്കുകയും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവിധ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ. സി. ഇ. ആർ. ടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും സി. ബി. എസ്. സിയും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് 19 സ്കൂൾ ബോർഡുകളും 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അവയെ മാതൃകയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇ-പാഠശാല വെബ്‌സൈറ്റുവഴി ഓൺലൈനായും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഏതൊരാൾക്കും സൗജന്യമായി ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

വെബ് വിലാസം: http://www.ncert.nic.in/

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ് (NIOS)

                 പ്രീ-ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെയുള്ള പഠിതാക്കളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയ സംവിധാനമാണ് നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ. 1986 ൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ സമ്പ്രദായം മാറുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം (എം‌എച്ച്‌ആർ‌ഡി) 1989 നവംബറിൽ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ (എൻ‌ഒ‌എസ്) ആരംഭിച്ചു. ഓപ്പൺ സ്കൂളിലെ സിബിഎസ്ഇയുടെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എൻ‌ഒ‌എസുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം പ്രീ-ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സുകൾ വരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുമുള്ള അധികാരം നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിന് (എൻ‌ഒ‌എസ്) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  പഠിതാക്കൾ‌ക്ക് ഓപ്പൺ‌ ഡിസ്റ്റൻ‌സ് ലേണിംഗ് (ഒ‌ഡി‌എൽ) മോഡിലൂടെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ / പഠന പരിപാടികൾ ലഭ്യമാക്കി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ (പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ) എന്നിവയുടെ ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് എൻ.ഐ.ഒ.എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി, സീനിയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ തലങ്ങളിൽ ഏകദേശം 2.71 ദശലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ സംവിധാനമാണ്,

വെബ് വിലാസം: https://www.nios.ac.in/

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (SCERT-KERALA)

                എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി മാതൃകയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. പ്രാഥമിക, സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗവേഷണ-വികസന സ്ഥാപനമായി എസ്‌സി‌ഇആർ‌ടി (കേരളം) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും, വിവര സംവിധാനങ്ങൾ, പാഠ്യ നയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പാഠ്യപദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തൽ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ, അധ്യാപകരുടെ കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യാപക പരിശീലനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അക്കാദമിക് വശങ്ങളുമായി SCERT ഇടപെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതോടൊപ്പം,  എസ്‌സി‌ആർ‌ടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അക്കാദമിക് പ്രോജക്ടുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വെബ് വിലാസം: http://www.scert.kerala.gov.in/

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (DIET)

                    ഭാരത സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും സ്ഥാപിച്ച ജില്ലാതല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (DIET). ജില്ലാ തലത്തിൽ സർക്കാർ നയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും അവ സഹായിക്കുന്നു. ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം പ്രൈമറി, പ്രാഥമിക അധ്യാപകർക്ക് സ്കൂൾ തലത്തിൽ അധ്യാപനത്തിലും പഠനത്തിലുമുള്ള പുതുമകളിലേക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാണിത്. ജില്ലാതലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും വേണ്ട മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക, പരിശീലന പരിപാടികൾ, ശിൽപശാലകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഡയറ്റുകളുടെ ചുമതലയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഗവേഷണാത്മക പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും ഡയറ്റുകളാണ്.