സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകൾ

Title Description Download
POPULATION CLASSIFIED BY PLACE OF BIRTH AND SEX - 2011
കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ View Details, View Details
Sample registration System
ഇന്ത്യയിലെ ജനന മരണ കണക്കുകൾ View Details
Household Data - ST - India
പട്ടിക വർഗ്ഗ സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായുള്ള വീടിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ - കാനേഷുമാരി 2011 കണക്കുപ്രകാരം View Details
Household Data - SC - India
പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായുള്ള വീടിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ - കാനേഷുമാരി 2011 കണക്കുപ്രകാരം View Details
Type of Structure of the Houses Occupied - Female-Headed House Holds ST - India
പട്ടിക വർഗ്ഗ സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വീടിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ View Details
Type of Structure of the Houses Occupied - Female-Headed House Holds SC - India
പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വീടിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ View Details
Type of Structure of the Houses Occupied - Female Headed house Holds - India
സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വീടിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ View Details
Female Headed Households Availing Banking Services - ST -India
പട്ടിക വർഗ്ഗ സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ View Details
Female Headed Households Availing Banking Services - SC - India
പട്ടിക ജാതി സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ View Details
Female Headed Households Availing Banking Services - India
സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥയായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ View Details