റിപ്പോർട്ടുകൾ

Title Download
'Safe and Nutritious Food at Home' - The Pink Book
'Safe and Nutritious Food at School' - The Yellow Book
View Details
'Safe and Nutritious Food at Workplace' - The Orange Book
View Details
സ്നേഹിത കോളിം​ഗ് ബെൽ വാരാചരണം - മാർ​ഗ്​ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
View Details
കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനം
View Details
സ്ത്രീ പഠനം - കേരള സ്ത്രീ എങ്ങനെ ജീവിയ്ക്കുന്നു? എങ്ങനെ ചിന്തിയ്ക്കുന്നു?
View Details
HEALTH AND FAMILY WELFARE STATISTICS IN INDIA 2019-20
View Details
GENDER FRAMEWORK ANALYSIS OF EMPOWERMENT OF WOMEN
View Details
ECONOMIC REVIEW 2020 GOVERNMENT OF KERALA Volume Two
View Details
ECONOMIC REVIEW 2020 GOVERNMENT OF KERALA Volume One
View Details