മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റി

ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച ദേശീയ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി 1987-1989 കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹിള സമാഖ്യ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ചും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ. എം‌എസ് പ്രോഗ്രാം കേരളം ഉൾപ്പെടെ 11 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മഹിള സമാഖ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതാ കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുക, പരിഹാരം തേടുക എന്നിവയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വേഗതയിൽ പഠിക്കാനും അവരുടെ മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കാനും അറിവും വിവരങ്ങളും തേടാനും അറിവുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ "പരമ്പരാഗത വേഷങ്ങൾ" സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ധാരണയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും താഴേത്തട്ടിലുള്ള മഹിളാ സംഘങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും മഹിള സമാഖ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.