ശ്രദ്ധ പദ്ധതി

പദ്ധതി

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന  വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സേവന ദാതാക്കൾക്കും നിയമപരമായ അവബോധം നൽകുന്ന ശ്രദ്ധഎന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം വീശാനും കഴിയുന്ന ഒരു അംഗീകൃത സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

അത്തരം അക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ തന്ത്രമെന്ന നിലയിൽ വിവിധ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രായോഗിക അറിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സേവന ദാതാക്കൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജുകൾ, യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ, റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷനുകൾ, വോളന്റിയർമാർ, മഹിളാ പ്രദാൻ ഏജന്റുമാർ, ആശാ വർക്കേഴ്‌സ്, സാക്ഷരത  പ്രേരക് എന്നിവർക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകും.