കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓഫീസ്

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരള വുമൺ കമ്മീഷൻ ആക്ട് 1990 , സെക്ഷൻ 5  അനുസരിച്ചു 1996 മാർച്ച് 14 നു സ്ഥാപിതമായ നിയമസ്ഥാപനമാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാനും വനിതാ കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്ട്.

വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയായിരുന്നു. ശ്രീമതി. എം. സി. ജോസഫയ്‌നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ. ചെയർപേഴ്സൺ കൂടാതെ 3 അംഗങ്ങളും 2 എക്‌സ്-ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളും ചേർന്നതാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ. 

M C Josephine എന്നതിനുള്ള ചിത്ര ഫലം
എം. സി. ജോസഫൈൻ

ശാരീരിക, മാനസിക, ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കിരയാകുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും നേരിട്ട് വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികൾ ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ പരാതിക്കാരിയുടെയും അക്രമിയുടെയും പൂർണ്ണമേൽവിലാസം സഹിതം എഴുതിനൽകുകയോ, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നിശ്ചിത ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുകയോ ചെയ്യാം. പരാതി നൽകുന്നതിന് ഒരു വക്കീലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പരാതിക്കാരിക്ക് നിയമസഹായം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റികൾ വഴി സൗജന്യമായി വക്കീലിനെ നിയമിച്ചുതരാനുള്ള അധികാരം വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട്. സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ള പരാതികളും വിവാഹമോചനത്തിനായുള്ള പരാതികളും വനിതാ കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ജില്ലകൾ തോറും നടത്തുന്ന അദാലത്തുകൾ വഴിയാണ് വനിതാ  കമ്മിഷൻ പരാതികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരെയും എതിർകക്ഷികളെയും ഒരുമിച്ചു വിളിപ്പിച്ചു ഇരുഭാഗത്തിനും പറയാനുള്ളത് കേട്ടശേഷം വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അദാലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്.

ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളിലും മറ്റും മാനസികമായി തളർന്നുപോയ സ്ത്രീകൾക്ക് കൗൺസിലിങ് ഏർപ്പെടുത്തുക, വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനാവാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി താൽക്കാലിക താമസസൗകര്യങ്ങൾ (ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോംസ്) ഏർപ്പെടുത്തുക, ഇരകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നിവയും വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധികാരങ്ങളാണ്. ഒരു നിയമസ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകളുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും വനിതാ കമ്മീഷന് ഇടപെടാം. അന്യായമായ എന്ത് നടപടികളിലും അന്വേഷണം നടത്തി തീരുമാനമെടുത്തു ആ വിഷയത്തിൽ തുടർന്ന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാനും വനിതാ കമ്മീഷന് കഴിയും. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടറായ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.  സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികനില മെച്ചപ്പെടുത്താനും കമ്മീഷന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിനായി സംസ്ഥാന പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാനും വനിതാ കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്ട്.

കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1.സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരായി നടക്കുന്ന ഏതുതരം അതിക്രമൾക്കുമെതിരെ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തുകയും തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക.

2.സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലും ഡയറക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തുകയും തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്യുക.

3.താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ഗവണ്മെന്റിനു സമർപ്പിക്കുക

 • ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ട നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
 • സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തകളും കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം നിയമങ്ങളിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്തുവാൻ സർക്കാരിനു ശുപാർശ ചെയ്യുക
 • സംസ്ഥാന പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷനും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന നിയമനങ്ങളിലും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളിലും തുല്ല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വേണ്ടമാറ്റം വരുത്തുവാൻ സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • ജയിലുകൾ,പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ലോക്കപ്പ്, റെസ്ക്യൂഹോംസ്, വനിതാ തടവുകാരികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ, സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ,എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി അതിക്രമം നടക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്മേൽ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടറോ കമ്മീഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്വേഷണം നടത്തി കാരണം കണ്ടെത്തുകയും സ്ത്രീകെതിരെ അതിക്രമം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും താൽ‌പ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീഴ്ച്ച വരുത്തുകയോ ഔദ്യോഗിക കൃത്യവിലോപമോ നടത്തിയതായി കമ്മീഷന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്ന കേസ്സുകളിൽ ടിയാനെതിരെ അച്ചടക്കനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകുക.
 • വനിതകൾ നേരിടുന്ന വിവിധതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന തരത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുക.
 • സ്ത്രീകളുടെ അവസരസമത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സമഗ്രമായ പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകുകയും സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതിക്ക് നിയമാനുസൃതമുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ പ്രോസിക്ക്യൂഷൻ പോലുള്ള നടപടികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്ക് ശുപാർശ നൽകുവാൻ ഡയറക്ടർക്ക് അധികാരം നൽകുക.
 • വനിതകളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ സമർത്ഥനത്തിനു വേണ്ടി കാലിക പ്രസക്തിയോടുകൂടി അവ പുതുക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേർതിരിവിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തി അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നടത്തി ശുപാർശ ചെയ്യുക.
 • സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേരുക.
 • സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിവിധതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക.
 • ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കമ്മീഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാറുണ്ട്. കമ്മീഷന്റെ ദുരിതാശ്വാസഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫണ്ട്.
 • ഗാർഹികപീഡനം കാരണം വീട്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ത്രീകളുടെ താൽക്കാലിക താ‍മസത്തിനായി കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പരാതി കമ്മീഷന്റെ പരിഗണയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് താൽക്കാലിക സൌകര്യം കമ്മീഷൻ നൽകുന്നത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും


1. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി : കമ്മീഷന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയും വിവിധ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചുമതലയും വഹിക്കുന്ന എക്സ്-ഒഫിഷ്യോ അംഗമാണ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി.

2. ഡയറക്ടർ: അന്വേഷണവിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എസ്.പി റാങ്കിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡയറക്ടർ.

3. ലാ ഓഫീസർ: കമ്മീഷന്റെ നിയമസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ലാ ഓഫീസർ. കമ്മീഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ നിയമോപദേശം നൽകുന്നതും നിയമതർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ലാ-ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണ്.

4. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ: കമ്മീഷന്റെ ഭരണപരവും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ. വിവരാവകാശനിയമം-2005 പ്രകാരം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർക്കാണ്.

5. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ: കമ്മീഷന്റെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അണ്ടർ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ.

6. പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ: കമ്മീഷന്റെ പൊതുജനസമ്പർക്കവിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ. കമ്മീഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, പത്രക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ നൽകേണ്ടത് പി.ആർ.ഒ യുടെ ചുമതലയാണ്.വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന വനിതാ സംബന്ധിയായ വാർത്തകൾ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ‌പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയാണ്.

7. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ: വനിതകൾ നേരിടുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശില്പശാലകൾ, സംവാദം എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുക, വനിതകൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരസമാഹരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസറൂടെ ചുമതല. കൂടാതെ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പ്രോജക്ട് ഓഫീസറൂടെ ചുമതലയാണ്.

8. റിസർച്ച് ഓഫീസർ: സെമിനാറുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ബോധവൽക്കരണക്ലാസുകൾ, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രോജക്ട് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ഓഫീസറുടെ ചുമതല.

9. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ: കമ്മീഷനു ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽമേൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടറെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു വനിതാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും രണ്ടു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും രണ്ടു വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും കമ്മീഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്.

അദാലത്തുകള്‍

കമ്മീഷനില്‍ ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീര്‍പ്പ് കല്പിക്കുക എന്നതാണ് കമ്മീഷന്റെ ലക്ഷ്യം. തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വരുത്തി പരിശോധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നേരില്‍ കണ്ടതിനുശേഷം രണ്ടുഭാഗത്തും പയാനുള്ളത് വിശദമായി കേള്‍ക്കുന്നു. ആവശ്യമായ കേസുകളില്‍ കൗണ്‍സലിംഗ് നടത്തുന്നു. കേസുകള്‍ അധികമായിവരുമ്പോള്‍  അദാലത്തുകള്‍ മുഖേനയും യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നു.  ഇതിലേയ്ക്കായി കമ്മീഷന്‍ ജില്ലകള്‍തോറും അദാലത്ത് നടത്തിവരുന്നു.

കൗണ്‍സലിംഗ്

കേസുകള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് ഫാമിലി കൗണ്‍സലിംഗ് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നതിനാല്‍ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് സൗജന്യ കൗണ്‍സലിംഗിനായുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിലേയ്ക്കായി  ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ കൗണ്‍സിലറെയും രണ്ട് പാര്‍ട്ട് ടൈം കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടേയും സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ജാഗ്രതാസമിതികള്‍

സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കികൊണ്ട് നിയമ ബോധവല്‍ക്കരണ വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പുകള്‍ / ശില്‍പശാലകള്‍ കമ്മീഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  സ്ത്രീശക്തി എന്ന പേരില്‍ ഒരു ത്രൈമാസിക കമ്മീഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാസമിതികള്‍ കമ്മീഷനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായതിനാല്‍ ഈ സമിതിയ്ക്കുവേണ്ട പരിശീലനം കമ്മീഷന്‍ യഥാസമയം നല്കിവരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ വിശദമായ പഠനം നടത്തി സര്‍ക്കാരിന് ശൂപാര്‍ശ നല്‍കുന്ന സുപ്രധാന ജോലി കമ്മീഷന്‍ നല്‍കി വരുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കായി വര്‍ഷം തോറും ചെറുതും വലുതുമായ 10 ഗവേഷണ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു.

ഹ്രസ്വകാലവസതി

ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിനും മറ്റ് അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും വിധേയരായ, വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ താല്‍കാലികമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനു കമ്മീഷന്‍റെ കീഴില്‍ ഒരു ഹ്രസ്വകാല വസതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

മീഡിയ മോണിറ്ററിംഗ്‌സെല്‍

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്കായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായ ദ്യശ്യ ശ്രാവ്യ പ്രിന്‍റ് മീഡിയാവഴിയുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാനും സ്ത്രീകളെ നിന്ദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ചു നിയമവ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍, പോസ്റ്ററുകള്‍, സീരിയലുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിനായി  ഒരു  സെല്‍  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കലാലയജ്യോതി

ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യച്യൂതി കുടുംബജീവിതങ്ങളെ ദു:ഖപൂര്‍ണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ചെറുപ്രായത്തില്‍തന്നെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും വാണിഭത്തിനുമൊക്കെ വിധേയരാകുന്നു. ആയതിനാല്‍ നിഷ്‌ളങ്കരായ പെണ്‍കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ബോധവല്‍ക്കരണം കൊണ്ടുമാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  മറ്റു സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളായ മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, സ്ത്രീധനം എന്നിവയ്‌ക്കെതിര പൊരുതുന്ന ഒരു യുവതലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ കലാലയ ജ്യോതിവഴി പ്രസ്തുത ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തിവരുന്നു. വിവാഹശേഷമുള്ള യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുമായി പെണ്‍കുട്ടികളെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി വിവാഹപൂര്‍വ കൗണ്‍സലിംഗും വനിതാകമ്മീഷന്‍ നടത്തിവരുന്നു.

വെബ്‌സൈറ്റ്

സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ

വിലാസം

    Kerala Women's  commission 
    Near Lourdes church,
    Pattam PO, Thiruvananthapuram 4 
    Phone 0471 - 2302590 , 2300509 , 2307589 , 2309878 .
    email - keralawomenscommission@yahoo.co.in