അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ

1898ൽ ജനിച്ചു. മാതൃഭൂമിയുടെയും ‘മലയാളരാജ്യ’ത്തിന്‍റെയും ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പുകളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഉദ്യാനം” (1956) എന്ന കൃതിയാണ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്. ആംഗലേയ കഥാകൃത്തായിരുന്ന ഓസ്കര്‍ വൈല്‍ഡിന്‍റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ മലയാളീകരിച്ച് എഴുതിയ നാല് കഥകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് - ‘പ്രഭുവിന്‍റെ ഉദ്യാനം’, ‘നക്ഷത്ര സന്താനം’, ‘മാതൃകാ ധനികന്‍’, ‘രാജകുമാരന്‍റെ പട്ടാഭിഷേകം’. ‘പ്രഭുവിന്‍റെ ഉദ്യാനം’ എന്ന കഥയില്‍ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു പ്രഭുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. വായനക്കാര്‍ക്ക് പരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങള്‍ പശ്ചാതലമാക്കാന്‍ കഥാകാരി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.