ഹേമലത വിശ്വംഭരൻ

1969 മെയ് 30 ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എം . ദിവാകരന്റെയും ഭാരതി ദിവാകരന്റെയും മകളായി ജനനം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബികോം ബിരുദവും കേരളാ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ബിരുദവും നേടി."മണൽകാട് പൂക്കുമ്പോൾ" എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിൽ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്