ആദിവാസി സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.ഡി.സി - എൻ.എസ്.ടി.എഫ്.ഡി.സിയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു