കെപ്കോ വനിതാമിത്രം

തെരഞ്ഞടുക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടുംബശ്രീ  യൂണിറ്റുകളിൽപ്പെട്ട 20,000 വനിതാ ഗുണേഭാക്താക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയാജനം ലഭിക്കുന്നു. രാരുത്തർക്കും  10 കോഴി, 10 കിലോ കോഴിത്തീറ്റ, മരുന്ന് എന്നിവ നൽകുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന പൗൾട്രിവികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെപ്കോ) മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.