വാട്ട്സാപ്പ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ 9400080292

വാട്ട്സാപ്പ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ 9400080292  

പരാതികള്‍ മേല്‍ വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പരില്‍ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. വനിതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ ആണെങ്കില്‍ വനിതാ സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ (WPO) ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളാണ് എങ്കില്‍ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ (DCPO) അടിയന്തിരമായോ അല്ലെങ്കില്‍ 48 മണിക്കുറുകള്‍ക്കുള്ളിലോ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.