അമ്പതു് വയസിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെൻഷൻ

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം: 1600 രൂപ

അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്:  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക്

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ:

 1. നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ (2 പകർപ്പ്)
 2. വരുമാനവം,  പ്രായവും  അവിവാഹിതയാണന്നും   തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 3. തിരിച്ചറിയൽരേഖ

അർഹതാമാനദണ്ഡം:

 1. കടുംബവാർഷികവരുമാനം - ഒരുലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്
 2. 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം
 3. കേരളസംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരി ആയിരിക്കണം.

അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർ:  ഐ. സി. ഡി. എസ്.  സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

തീരുമാനം  എടുക്കുന്നത്:  പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭ ഭരണസമിതി

അപ്പീലധികാരി:  കളക്ടർ

കറിപ്പ്

 1. അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്‍ക്കും  അപേക്ഷിക്കാം.
 2. അപേക്ഷ നൽകന്ന തീയതി മുതൽ പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്.
 3. രണ്ടു വർഷം ഇടേവളയിൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകകേയാ വേണം.
 4. ഗുണേഭാക്താവ് മരണമടയുന്നപക്ഷം അനന്തരാവകാശികള്‍ക്കു  പെൻഷൻ കടിശ്ശിക ലഭിക്കും
 5. കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍  അടച്ച് വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബാോർഡുകളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍,  ഹോണേററിയം കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ ,    അങ്കണവാടി  ജീവനക്കാർതദ്ദേശ സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തിലെ  തെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട  അംഗങ്ങൾ, ഗ്രാന്റ്   ലഭിക്കുന്ന അനാഥ/അഗതി/വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ/ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ  എന്നിവയിലെ  അന്തേവാസികൾ, വികലാംഗ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ എന്നിവർക്ക് അർഹമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കു  വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പെൻഷനു കൂടി അർഹതയുണ്ട്(ജി. ഒ.  (എം. എസ്.)  9/2016 സാ. നീ. വ.  തീയതി 30.01.2016 ജി. ഒ. (എം. എസ്.) 324/2016/ഫിൻ തീയതി 15.08.2016)