എസ്. അംബികാദേവി

 

നോവൽ, ലേഖനം, ചെറുകഥ എന്നിവ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . സാഹിത്യകേരളം അവാർഡ് (2004, “നിലാമഴ”), വായന അവാർഡ് (“നിലാമഴ”, 2005) എന്നിവ ലഭിച്ചു. “നിലാമഴ” എന്ന നോവലിൽ ഫാൻറസിയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻറെയും ഒരു ലോകമാണുള്ളത്. മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും മരണത്തിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇതിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം. ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യവും അയഥാർത്ഥ്യവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ നോവൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതിയ്ക്ക്  അവതാരിക എഴുതിയത്  പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനുവാണ്.  

  ശ്രീമതി വി. ശാരദാമ്മയുടെയും ശ്രീ കോട്ടുകോയിക്കൽ വേലായുധൻറെയും മകളായി 1945 ൽ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് അംബികാദേവി ജനിച്ചത് . തിരുവല്ലാ ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കൊല്ലം എസ്. എൻ വനിതാ കോളേജ്, കൊല്ലം എസ്. എൻ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് മലയാള വിഭാഗം മേധാവിയായി വിരമിച്ചു.  “നിലാമഴ”, (നോവൽ).(തൃശൂർ: കറൻറ് ബുക്സ്, ഫസ്റ്റ് എഡി., ഫെബ്രുവരി, 2004, രണ്ടാം എഡി. ഫെബ്രു. 2006.) “ഉണ്ണീ, സരോജനേത്രാം”, (നോവൽ). (തൃശൂർ: കറൻറ് ബുക്സ്, മാർച്ച് 2008. )“വസുന്ധരയ്ക്കായ്”, (യാത്രാവിവരണം). മാലുബാൻ പബ്ലിക്കേഷൻ, എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ