പ്രബന്ധങ്ങൾ

Title Download
നമ്പൂതിരി സ്ത്രീ ജീവിത പ്രതിഫലനം മലയാള നോവലില്‍; അനഘ ബി. കെ.
View Details
സ്ത്രീ സങ്കൽപം - ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളിൽ; മേഴ്സി കെ. വി.
ആഖ്യാനവും അന്യവത്ക്കരണവും - മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീ ആത്മകഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പഠനം; സുനിത കെ
View Details
മലയാള നിഘണ്ടുക്കളിലെ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം: അന്തർഭാഷാശാസ്ത്രപഠനം; സക്കീന മീനടത്തൂർ
View Details
ജനപ്രീയ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ പെണ്ണിടം: സ്ത്രീ ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം; കൃപ കെ. പി.
View Details